תיאור כללי

הועדה אחראית על הכנת דו”ח ביקורת המפלגה, על הגורמים המקצועיים והתנהלותם.