ועידת המפלגה

הזמנה לכינוס הוועידה התשיעית שתתקיים ב- 31.7.16

מצ"ב זימון לועידת המפלגה שתתקיים בתאריך ה- 31.7.16.

הפרטים המלאים בקישור.

זימון ועידה יולי 310716 – לקריאה לחצו כאן

*שימו לב – הקישור נפתח בלשונית חדשה.

 

                                                                                                 21.7.2016

                                                                                                 ט"ו בתמוז , התשע"ו

לכבוד:

צירי ועידת המפלגה

הנדון:  הזמנה לכינוס הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס הוועידה התשיעית של מפלגת העבודה :

הוועידה תתכנס ביום  א' 31.7.2016  בשעה  16:30 בבית החייל, רח' ויצמן 60 תל אביב.

 

על סדר יומה של הוועידה התשיעית

 1. אישור סדר יום הוועידה.
 2. סקירת יו"ר מפלגת העבודה וראש האופוזיציה – ח"כ יצחק הרצוג .
 3. אישור לוחות זמנים להליכי בחירות – כמפורט להלן ובדברי ההסבר.
 4. אישור תקנון הבחירות לבחירת נציגי המפלגה לוועידת ההסתדרות הכללית החדשה ,ולבעלי תפקידים בהסתדרות ונעמ"ת
 5. שונות , איוש תפקידים – יפורסמו  באתר המפלגה 48 שעות טרם כינוס הוועידה.  

מתווה פנים מפלגתי לבחירות ולכינון מוסדות המפלגה

 • אישור הצעת יו"ר ומזכ"ל המפלגה שאושרו על ידי מזכירות הלשכה – בהתאם להחלטת הוועידה מיום 7.2.2016 בדבר מתווה פנים מפלגתי לבחירות ולכינון מוסדות המפלגה, להלן הצעת יו"ר ומזכ"ל המפלגה שאושרו על ידי מזכירות הלשכה כמפורט להלן:

 

 1. בחירות לנבחרי סיעת העבודה להסתדרות העובדים הכללית ולבעלי תפקידים בהסתדרות ונעמ"ת – עד 30 בספטמבר  2016. –תקנון הבחירות יפורסם  באתר המפלגה

שמות  חברי הועדה לתיקון עיוותים והבטחת ייצוג כאמור בתקנון, יפורסמו  באתר המפלגה 48 שעות טרם כינוס הוועידה.

 1. בחירות ליו"ר ותיקי התנועה – עד 30  בנובמבר
 2. בחירות למזכ"ל המפלגה יתקיימו ביום 22 בדצמבר
 3. הליכי בחירת המוסדות (ועידה, מרכז, לשכה) לאור החלטת הוועידה מיום 29.6.2014 לפיה עם כינונה של הוועידה ה-10, מוסדות המפלגה ישובו למבנה תלת ראשי יהיו כדלקמן למרות כל החלטה קודמת:

בחירות לוועידה ה-10  לרבות בחירות למועצות סניפים, מזכירי סניפים, ומזכירי מחוזות – במהלך חודשים 12.16- 3.17 הבחירות   לוועידה  כמתחייב מחוקת המפלגה, ראה בדברי ההסבר .

בחירות למרכז המפלגה–  יתקיימו בתוך 3 חודשים מהחלטת הוועידה ה-10.

בחירות ללשכת המפלגה יתקיימו בתוך 6 חודשים מהחלטת המרכז שיבחר.

 1. בחירות ליו"ר תא החברות –לאחר השלמת הבחירות לוועידה ה-10.
 1. בחירות ליו"ר המפלגה – תיקון סעיף 132 לחוקה (בהוראת שעה):

תיקון סעיף 132 א1 (בהוראת שעה) לפיו:

במקום המילים "17 חודשים"  יבוא " 28 חודשים".  דהיינו עד לחודש יולי 2017

 

מובהר כי ככל שיוקדמו הבחירות הכלליות לכנסת ה-21 יתקיימו בחירות ליו"ר המפלגה בהתאם למועדים שיקבעו על ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה.

המדובר בהוראת שעה לכנסת ה-20.

 

 1. מובא לידיעת הוועידה כי בנוסף להליכי הבחירות כאמור יתקיימו גם בחירות בברית ע"ץ עד לסוף שנת 2016 – בחירות אלו אינן באחריות הוועידה.
 • המועדים המדויקים לקיום הבחירות על פי ההחלטות כאמור, ייקבעו על ידי ועדת הבחירות ויתקיימו בהתחשב בהליכי בחירות נוספים ככל שידרשו .סעיף זה יחול גם לגבי מועד הבחירות למזכ"ל ובלבד שמועד הבחירות לא ייקבע למועד מאוחר יותר מהחלטת הוועידה.
 • תקנוני הבחירות של כל הליכי הבחירות האמורים לעיל לכל התפקידים השונים (לרבות תנאי סף להגשת מועמדות,תנאי הזכאות לבחור ולהיבחר, טוהר הבחירות וטוהר המידות וכו') שלא אושרו בוועידה זו יובאו לאישור הוועידה בטרם קיום הבחירות ויפורסמו קודם לכן באתר המפלגה על מנת להבטיח שקיפות מלאה.
 • ועדת בחירות : מוצע להקים ועדת בחירות אחת שתנהל את כל הליכי הבחירות במפלגת העבודה כאמור בהחלטה זו בראשות יו"ר הועדה השופט (בדימוס) יעקב שמעוני. – שמות שאר חברי ועדת הבחירות יפורסמו  באתר המפלגה 48 שעות טרם כינוס הוועידה.

בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית, רשאית הוועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר אחר.

 • אישור תקנון הבחירות לבחירת נציגי המפלגה לועידת ההסתדרות הכללית החדשה ,ולבעלי תפקידים בהסתדרות ונעמ"ת – לאור הדחיפות מאחר והבחירות כאמור תלויות בלוחות הזמנים של הבחירות להסתדרות הכללית שיתקיימו במאי 2017 בהתאם לחוקת ההסתדרות יש לאשר את התקנון על מנת לעמוד בלוחות הזמנים כאמור.

 

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס  ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ג',  2.8.16 בשעה 16:30 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

 

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il  

                       

                                                                                       שלכם בברכת חברות וחברים,   

                                               חתימה חיליק בר

                                                                                             ח"כ יחיאל (חיליק) בר,

                                                                                                  מזכ"ל המפלגה

 

 

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום :

          מתווה הליכים פנימיים ולוחות זמנים

בהתאם להחלטת הוועידה מיום 7.2.2016, נקבע כי במושב הוועידה הבא יקבע מתווה ההליכים הפנימיים לכינון המוסדות ולוחות הזמנים. לאור מורכבות ההליכים המתבקשים שחלקם אף תלוי בהליכים אחרים חלקם חיצוניים ,קיימה מזכירות הלשכה מספר דיונים בנושא והגיעה למתווה המוצע אשר אותו מתבקשים חברי הוועידה לאמץ .

על מנת להיערך בהתאם לאתגרים הפנים מפלגתיים מוצע ע"י יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה ומזכירות הלשכה ,לוח זמנים כולל להליכי בחירות .

לבחירת נציגי המפלגה לועידת ההסתדרות הכללית החדשה ,ולבעלי תפקידים בהסתדרות ונעמ"ת – לאור העובדה כי הבחירות לנבחרי סיעת העבודה להסתדרות העובדים הכללים ונעמ"ת  תלויה בלוחות הזמנים של הבחירות להסתדרות הכללית נקבע כי הבחירות יתקיימו עד 30 בספטמבר  2016.לאור מועד הבחירות מובא לאישור  תקנון הבחירות כפי שיפורסם באתר המפלגה.

בחירות ליו"ר ותיקי התנועה – עד 30 בנובמבר  2016 .

בחירות למזכ"ל המפלגה – יתקיימו ביום 22 בדצמבר  2016.

הליכי בחירת המוסדות (ועידה, מרכז, לשכה) לאור החלטת הוועידה מיום 29.6.2014 לפיה עם כינונה של הוועידה ה-10, מוסדות המפלגה ישובו  למבנה תלת ראשי יהיו כדלקמן למרות כל החלטה קודמת.

בחירות לוועידה ה-10 לרבות בחירות למועצות סניפים, מזכירי סניפים ומזכירי מחוזות – בחודשים 12.16-3.17. חוקת המפלגה קובעת כי ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנים. לאור האמור בהוראות חוקת המפלגה יש להתחיל בהליך הבחירות לוועידה  במועד שמוצע.

בחירות למרכז המפלגה–  יתקיימו בתוך 3 חודשים מהחלטת הוועידה ה-10.

בחירות ללשכת המפלגה יתקיימו בתוך 6 חודשים מהחלטת המרכז שיבחר.

 

בחירות ליו"ר תא החברות –לאחר השלמת הבחירות לוועידה ה-10.

בחירות ליו"ר המפלגה – תיקון סעיף 132 לחוקה (בהוראת שעה):

כפי שמפורט במתווה המוצע המפלגה עומדת בפני הליכי בחירות נרחבים שלא התקיימו במפלגה מזה שנים רבות ואשר יביאו מחד להשלמת כל מוסדות המפלגה ומאידך יביאו רוח חדשה ורעננות לכל מוסדות המפלגה ויחזירו את המפלגה לתהליכי עבודה והתחדשות.

בהתחשב בלוח הזמנים הנדרש לצרכי קיום כל הליכי הבחירות פנימיים למוסדות ולגופים נבחרים הנדרשים – לדברי ההסבר מצורפת טבלה המפרטת את לוחות הזמנים- ועל מנת לייצור בתקופה זו יציבות והמשכיות של הליכי בניה וחיזוק של המפלגה, אל מול האתגרים ברמה הלאומית, וכן לאפשר השלמה של תהליך הבניה והארגון מחדש של המפלגה ,מוצע כי הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו 28 חודשים ממועד הבחירות הכלליות, (יולי 2017 כולל ). מועד זה יבטיח מחד  כי המפלגה לא תכנס לסחרור ועיסוק פנימי כפי שקרה בעבר ומאידך זמן סביר להיערכות לבחירות ליו"ר לכל מי שיחפוץ להתמודד .

 

לפיכך מוצע לתקן את החוקה כדלקמן:

תיקון סעיף 132 א1 (בהוראת שעה) לפיו:

במקום המילים "17 חודשים"  יבוא " 28 חודשים".

 

ככל שיוקדמו הבחירות הכלליות לכנסת ה-21 יתקיימו בחירות ליו"ר המפלגה בהתאם למועדים שיקבעו על ידי המוסדות המוסמכים של המפלגה.

המדובר בהוראת שעה לכנסת ה-20.

ועדת בחירות : מוצע להקים ועדת בחירות אחת שתנהל את כל הליכי הבחירות במפלגת העבודה כאמור בהחלטה זו ( בראשות יו"ר הועדה השופט (בדימוס) יעקב שמעוני).

במקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות המרכזית, רשאית הוועדה, בהצבעה של רוב חבריה, למנות תחתיו חבר/ה אחר/ת.

 

 

                                                                                                   בהצלחה לכולנו, נתראה בועידה

 

טבלת לוחות זמנים למתווה פנים מפלגתי לבחירות ולכינון מוסדות המפלגה

ועידה יולי 8