נספחים לתקנון הוועידה – אושר על ידי הנהלת המפלגה ביום 13.04.18