על סדר היום

הודעה בדבר שינוי לו"ז עקב עיכוב בהוצאת ספר בוחרים ג'

עקב עיכוב בהפקת ספר בוחרים ג', להלן עדכון לוחות הזמנים בהתאם:

1. ניתן יהיה לערער על אי הכללה בספר עד ליום א' 21/5/17 בשעה 18:00

2. וועדה לדיון בערעורים תתכנס במידת הצורך (מועד יקבע עפ"י הצורך)

3. ספר בוחרים ד' יופק עם תום הליך הערעורים ככל שידרש.