על סדר היום

הודעה בדבר שינוי לו"ז לערעורים על אי הכללה בספר

עקב עיכוב בקליטת טפסי הסדרת פרטים להלן עדכון לוחות הזמנים בהתאם:

 

1. ניתן יהיה לערער על אי הכללה בספר הבוחרים עד ליום ג' 23/5/17 בשעה 17:00

2. וועדה לדיון בערעורים תתכנס במידת הצורך (מועד יקבע עפ"י הצורך)

3. ספר בוחרים ד' יופק עם תום הליך הערעורים ככל שידרש.